Hartelijk welkom op de website van Unit BVBA.

Distri/reseller voor alles wat met IT te maken heeft. Wij zijn gespecialiseerd in netwerken, kabels, connectoren, adapters, desktop pc's, workstations en servers op maat.
Indien u graag wat meer informatie of prijzen ontvangt, gelieve dan een e-mail te sturen naar [jan at unit dot be] of mij telefonisch te contacteren op 0474 43 35 38.


Contact gegevens

UNIT BVBA
Brugstraat 16
3890 Montenaken
Tel : 0474 43 35 38
E-mail : jan at unit dot be
BTW BE0435.330.357


RMA

Gelieve bij RMA ons te contacteren via e-mail of telefoon.
Wij zullen u dan informeren over de correcte procedure voor het afhandelen van deze RMA.


Voorwaarden

Prijzen en informatie op deze website zijn mogelijk niet correct door last minute product updates of prijswijzigingen.
Prijzen en beschikbaarheid kunnen wijzigen zonder dat klanten automatisch geīnformeerd worden.

Art. 1
Al onze leveringen of prestaties, hetzij schriftelijk, hetzij mondeling overeengekomen, zijn onderworpen aan de hierna bepaalde voorwaarden.
De toepassing van gebeurlijke aankoop- of verkoopvoorwaarden van de koper of opdrachtgever (hierna vermeld als 'koper') wordt door onderhavige voorwaarden uitdrukkelijk uitgesloten.

Art. 2
Behoudens uitdrukkelijk andersluidende overeenkomst, zijn al onze facturen contant betaalbaar. Het bedrag van de factuur moet netto worden betaald.
Disconto en bankkosten zijn ten laste van de koper.

Art. 3
De B.T.W. is in geen enkel van onze prijzen inbegrepen en de eerste levering dient steeds contant of via pro forma op voorhand betaald te worden.
De onderhouds- en reparatiekosten zijn steeds contant betaalbaar.

Art. 4
De eigendomsoverdracht van de geleverde goederen wordt uitgesteld tot aan de algehele betaling van de koopsom, kosten en intresten.
In afwachting daarvan is de koper verantwoordelijk voor elk verlies, diefstal of beschadiging van de goederen.
De verkoper of opdrachtnemer (hierna vermeld als 'verkoper') heeft een retentierecht op de bij haar binnengebrachte goederen tot volledige betaling van alle facturen, zo in hoofdsom, intresten als kosten, dewelke in verband staan met de betrokken goederen die nog zouden verschuldigd zijn.

Art. 5
Bij niet-betaling op de vervaldag beginnen van rechtswege, de vervaldag alleen geldend als ingebrekestelling, verwijlintresten te lopen van 12% per jaar, en dit tot op de datum van algehele betaling.
Ingeval van niet-betaling van het factuurbedrag op de vervaldag wordt de prijs van rechtswege verhoogd met een forfaitaire vergoeding van 10%, wat overeenkomt met de hinder die de verkoper aldus ondergaat, en met de in dit verband gemaakte administratiekosten, en dit met een minimum van € 75 ten titel van forfaitaire conventionele schadevergoeding.

Art. 6
De niet-betaling van een enkele factuur op haar vervaldag brengt van rechtswege de onmiddelijke eisbaarheid met zich mede van alle nog niet vervallen facturen.
Voor deze facturen zal de vervaldag deze zijn van de eerste onbetaald gebleven factuur.

Art. 7
Bij verbreking van een verkoop- of herstellingsovereenkomst door de koper, of om een aan de koper te wijten oorzaak, is een conventionele forfaitaire schadevergoeding verschuldigd.
Deze gelijk aan 15% van de verkoop- of herstellingsprijs met een minimum van € 125, onverminderd de verschuldigdheid door de koper van de reeds door de verkoper geleverde prestaties, welke contant dienen te worden betaald, en onverminderd het recht van de verkoper om een hogere schadevergoeding te vragen indien de door de verkoper geleden schade hoger zou zijn dan 15%.

Art. 8
Al onze koopwaren worden verkocht en geacht aanvaard te zijn in onze magazijnen.
Ze reizen op risico en gevaar van de bestemmeling, waarbij port en taksen ten laste zijn van de koper, zelfs indien het vervoer met onze voertuigen geschiedt.

Art. 9
Alle klachten betreffende leveringen of werken moeten de verkoper op straffe van verval, binnen de 8 dagen na de factuurdatum per aangetekend schrijven worden ter kennis gebracht.
Na verloop van de termijn van 8 dagen worden de facturen aanzien als aanvaard zonder voorbehoud.

Art. 10
De vermoedelijke duurtijd der herstelling of de vermoedelijke afleveringsdatum worden slechts opgegeven als aanwijzing en zonder garantie.
Eventuele vertraging geeft de koper niet het recht de bestelling te annuleren of aanspraak te maken op schadevergoeding.

Art. 11
De uitgifte van wissels, cheques, orderbrieven of andere gespreide betalingen vormen geen schuldhernieuwing en de algemene voorwaarden blijven van toepassing.
Iedere geprotesteerde wissel laat van rechtswege toe om onmiddelijk alle andere wissels in omloop op te voeren.

Art. 12
De toepassing van de reglementeringen betreffende de belastingen op de toegevoegde waarden zal gedaan worden volgens de aanduidingen van de koper en onder zijn volledige verantwoordelijkheid.

Art. 13
De leveringen zullen niet teruggenomen of verwisseld worden.

Art. 14
De waarborg is beperkt tot deze door de verkoper gegeven en welke de koper verklaart te kennen en te aanvaarden.
De verkeerde behandelingen die defecten veroorzaken zijn in geen geval gedekt door de waarborg. Het beroep doen op de waarborg kan de vervaldag voor de betaling niet verdagen.
De goederen moeten steeds in hun originele verpakking met behoud van serienummers en stickers terugbezorgd worden, port ten laste van de koper.


Art. 15
In geval er geen waarborg (meer) is, is de verkoper gehouden noch tot de verborgen gebreken, noch tot de zichtbare gebreken, gekend of niet-gekend, behoudens wanneer deze op het ogenblik van de levering schriftelijk en met wederzijdse handtekening worden vastgesteld.

Art. 16
Voor het geval de koper zich kan beroepen op een koopnietigend gebrek moet hij zijn vordering in rechte instellen binnen de zeven kalenderdagen nā levering.
Doet hij dit niet dan wordt hij iuris et de iure vermoed van afstand van rechte te hebben gedaan.

Art. 17
In geval van betwisting zijn enkel de Rechtbanken van het arrondissement Leuven bevoegd.

Art. 18
Ongeacht de nationaliteit van de koper is alleen het Belgische recht van toepassing.